Általános szabályok

1. Jelen „Általános Szerződési és Szolgáltatási Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató által üzemeltetett szálláshely, és annak szolgáltatásainak igénybevételét.
2. Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési és Szolgáltatási Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

Szerződő fél

1. A Szolgáltató által nyújtott valamennyi szolgáltatást a Vendég saját felelősségére veszi igénybe.
2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég a feltételek együttes teljesülése esetén szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.
4. A tevékenység egészségbiztonsági kockázataira tekintettel a Szolgáltató csak abban az esetben tudja biztosítani a szolgáltatásokat, ha Vendég a nevét és lakcímét a szolgáltatás igénybevétele előtt a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja.

A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
2. A Szerződés a Vendég írásban, vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával, és a visszaigazolásban szereplő előlegfizetési feltételek teljesülése esetén jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű, nem keletkeztet szerződéses kötelmet.
3. A szállás szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja az apartmant Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
2. A szállás szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
4. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.
5. Lemondási feltételek
1. Amennyiben a Szolgáltató ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők:
1. Kötbérmentes lemondás kizárólag írásban, a visszaigazolt érkezés napját megelőző 60.napon túli időpontban lehetséges.
2. Az érkezési nap előtti 31. - 60. napon 20 % a kötbér.
- Az érkezési nap előtti 30. naptól, illetve meg nem jelenés esetén 100 % a kötbér.
3. (Az érkezés napja a Vendég által lefoglalt tartózkodás időszakának első napja dátum szerint, a kötbér kötelezettség megállapításának alapjaként az érkezés napján, helyi idő szerint 14:00 óra értendő.)
4. Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon helyi idő szerint 14:00 óráig nem érkezik meg , vagy nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban érkezik, a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű, de legalább egy napi szállásdíjat kötbérként érvényesít. Ebben az esetben a szolgáltató a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap 10:00 óráig (a jelen szerződés 9.1 pontjában rögzített Kijelentkezés idejéig) fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.
2. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapíthat meg. Amennyiben a Szerződő fél gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat, önkormányzati intézményeket, állami szervezeteket és azok intézményeit, stb.), az elállás esetén esedékes kötbért akkor is a Szerződő fél/Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni, ha a szállásdíjat egyébként a Vendég viselné közvetlenül.
6. Árak
1. Az apartmanok árai a 6.4.pontban feltüntetett weboldalon találhatók.
2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
3. Az idegenforgalmi adó a szállásdíjon felül fizetendő.
4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a http://nyaralasunk.hu oldalon kerülnek meghirdetésre.
7. Családi kedvezmények
1. A 14 év alatti gyermek szállásdíját a mindenkori árlista tartalmazza
8. Fizetés módja, garancia Egyéni vendégek:
1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak teljes ellenértékére legkésőbb a szálláshelyre érkezéskor tart igényt.
2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására:
1. kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül,
2. kérheti előleg megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére.
3. A Szerződő fél számláját kiegyenlítheti forintban, és/vagy Euroban.
1. Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Magyar Nemzeti Bank honlapján (https://www.mnb.hu/arfolyamok) feltüntetett, Euro deviza árfolyamnak megfelelően történik.
2. a Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (OTP SZÉP kártya), melyek mindenkori aktuális listáját kívánságra a Szerződő fél rendelkezésére bocsátja.

9. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
1. A Vendég az apartmant az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Bejelentkezés), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni (Kijelentkezés), lehetőség (A szállshely szolgáltatójával előzetes megbeszélést követően) a megbeszélt időpontig tartózkodhat az apartmanban a foglaltság függvényében.
2. Ha a Vendég az apartmant az érkezés napján reggel 09:00 óra előtt kívánja elfoglalni, úgy az előző éjszaka ára felszámításra kerül.

10. Háziállatok
1. A Szolgáltató szálláshelyeire maximálisan 6kg-ig háziállat bevihető, az apartmanban a Vendég felügyeletével tartható, a közös helyiségeket a szobák megközelítésére használhatják, egyéb helységeket azonban nem látogathatják. A háziállat felár díját a mindenkori árlista tartalmazza.
2. A háziállat bevitelét a vendégnek a foglaláskor előre kell jeleznie, amennyiben ezen igényt a vendég előre nem jelzi, akkor a Szolgáltató jogosult a háziállat bevitelét megtiltani. Amennyiben Szolgáltató hozzájárul a házi állat jelen pontban foglaltak szerinti beviteléhez, úgy 5000,- HUF extra felár kiszámlázására jogosult, továbbá a Szolgáltató a mindenkori háziállat felár költségeit is kiszámlázza.
3. A Vendég teljes körűen felelős a háziállat által okozott károkért, az esetleges extra takarítás díját a helyszínen megfizeti, a kártérítés mértéke a 16. pontban rögzítettek szerint alakul.
11. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
1. a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott apartmant, illetve a létesítményt
2. a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottjaival, más Vendéggel kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít
3. a Vendég fertőző betegségben szenved.
4. a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig
2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.
12. Elhelyezési garancia
1. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
2. A Szolgáltató köteles:
1. a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra - vagy az akadályoztatás megszűntéig - egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli
2. térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére
3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.
13. A vendég betegsége, halála
1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget hív.
2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.
14. A Szerződő fél jogai
1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt apartman, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.
15. A Szerződő fél kötelezettségei
1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató apartmanjaiban.
3. A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.
4. A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a fedetlen és nem őrzött parkolónkban.
5. A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni. A gépjárművek megengedett sebessége 20 km/óra.
6. A szemetet a komplexum területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A apartmanból, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.
7. A komplexum területén lévő eszközöket, berendezéseket szállóvendég kizárólag saját felelősségére, használhatja.
8. A nemdohányzók védelmének érdekében a szálláshely nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a szálláshely zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein tilos a dohányzás. Ennek betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a szálláshely elhelyezte. A szálláshely alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a szálláshely területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a szálláshely területén tartózkodó bármely személy köteles ezen szabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a szálláshely területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a szálláshely üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje. A szobában történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult 10.000,- Ft extra takarítási díjat felszámítani a Vendéggel szemben.
9. Tűz esetén a portaszolgálatot kérjük haladéktalanul értesíteni. A Vendégek kötelesek tűz vagy egyéb riasztás esetén a szobákat, illetve a szálláshely közös rendeltetésű tereit az ott elhelyezett tájékoztató szerint a lehető leghamarabb elhagyni. Tűz esetén a liftek használata tilos!
10. A szobákat és a szálláshely közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.
11. A szállóvendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a szálláshely írásos hozzájárulása, továbbá a szállóvendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges. A Szolgáltató jogosult ellenőrizni a szükséges hatósági engedély meglétét és annak hiánya esetén megtiltani a tüzijáték használatát.
12. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szálláshely szolgáltatójának, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
13. A Vendég kifejezetten tudomásul veszik, hogy a szálláshely közös használatú területein vagyonvédelmi okokból zártláncú kamerarendszert üzemeltet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján törlésre kerülnek.
14. A Vendég (ideértve a szálláshelyen tartózkodó Vendéghez érkező látogatókat és a Vendéggel együtt utazó személyeket is) köteles a szálláshely épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen és a többi vendég, illetve látogató szükségtelen zavarása nélkül használni.
15. Elutazáskor a Vendég köteles az apartman kulcsait a szolgáltatónak leadni. Ennek elmulasztása, illetve a kulcs elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult az adott kulcs illetőleg (Az apartmanház wellness részlegéhez tartozó beléptető mágneskártya elvesztése) után kártérítési díjat felszámítani, melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni. Az apartman kulcsait a Vendég az elutazásának napján a Kijelentkezés idejéig használhatja fel az apartmanba való bejutásra.
16. A Szerződő fél kártérítési felelőssége A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. A Vendég felelősséggel tartozik az általa okozott kárt a Szolgáltatónak megfizetni (pl. extra takarítás: 10.000,-HUF ártól). E felelősség akkor is fennáll, ha a Károsult a kár helyreállítását közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.
17. A Szolgáltató jogai Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szálláshelyre magával vitt.
18. A Szolgáltató kötelezettsége A Szolgáltató köteles:
1. a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, standardok szerint teljesíteni
2. a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni
19. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, kizárólag a Szolgáltató, hibájából következett be. A kártérítés mértékét a szolgáltató idevonatkozó biztosítási kötvénye maximalizálja.
1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.
2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szálláshelyen, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szálláshely szolgáltatónál, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
2. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten – nyugtával igazoltan – átvette.
1. Szolgáltató közösségi tereiben, vagy szobáiban hagyott személyes tárgyakért, ingóságokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
2. A Szolgáltató a parkolójában levő gépjárműben hagyott értéktárgyakért, valamint a gépjárművekben keletkezett esetleges károkért nem vállal felelősséget.
20. Titoktartás A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése soron köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek - és amennyiben ezt a Szerződő fél a Szolgáltató tudomására hozta - a Szerződő fél vonatkozó belső szabályainak megfelelően eljárni.
21. Vis major Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.
22. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.
23. Weboldal (honlap)
1. Weboldalaink látogatásakor egy ismétlődő cookie (egy kis szövegfájl) keletkezik, és mentésre kerül az Ön számítógépének merev meghajtóján. A cookie lehetővé teszi az Ön felismerését, amikor internetes oldalunkat meglátogatja, megkönnyítve böngészését az oldalon.
24. Záró rendelkezések A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a szálláshely honlapján tüntet fel.